Notícies

Convocatòria ple extraordinari

Per resolució de l’alcaldia de data 29 d’abril de 2013 ha estat convocada sessió extraordinària de l’Ajuntament Ple a celebrar a la sala de sessions d’aquest ajuntament el dia 2 de maig de 2013 a les 20,30 hores segons el següent

CONVOCATÒRIA PLE EXTRAORDINARI EL 28 GENER 2013

Per resolució de l’alcaldia de data 24 de gener de 2013 ha estat convocada sessió extraordinària de l’Ajuntament Ple a celebrar a la sala de sessions d’aquest ajuntament el dia 28 de gener de 2013 a les 20,30 hores segons el següent.

ANUNCI

Es fa saber que l’alcalde president d’aquest ajuntament, mitjançant decret de data 31 de desembre de 2012, ha adoptar la següent resolució: