Notícies

CONVOCATÒRIA PLE EXTRAORDINARI EL 28 GENER 2013

Per resolució de l’alcaldia de data 24 de gener de 2013 ha estat convocada sessió extraordinària de l’Ajuntament Ple a celebrar a la sala de sessions d’aquest ajuntament el dia 28 de gener de 2013 a les 20,30 hores segons el següent.

ANUNCI

Es fa saber que l’alcalde president d’aquest ajuntament, mitjançant decret de data 31 de desembre de 2012, ha adoptar la següent resolució: