Notícies

ANUNCI

Es fa saber que l’alcalde president d’aquest ajuntament, mitjançant decret de data 31 de desembre de 2012, ha adoptar la següent resolució: