Notícies

ANUNCI

Es fa públic, que l’ajuntament ple de Rubió, en sessió celebrada el 5 de novembre de 2013, adoptà, entre d’altres, i per majoria absoluta del nombre legal de membres de la Corporació, el següent acord: “I. APROVAR inicialment el Reglament del Servei d’Arxiu Municipal de Rubió, segons el text que s’adjunta als presents acords.

ANUNCI

Es fa públic que l’Ajuntament ple de Rubió, en sessió celebrada el 5 de novembre de 2013, adoptà, entre d’altres i per majoria absoluta del nombre legal de membres de la Corporació, el següent acord: “1.- Aprovar inicialment la proposta de modificació puntual de les NN SS de Planejament de Rubió per a la creació …

ANUNCI Llegir més

Ple extraordinari a celebrar el dia 18 de juny de 2013 a les 10,30 hores

Ordre del dia: 1.- Aprovació, si escau, de l’esborray de l’acta de la sessió celebrada el 2 de maig de 2013. 2.- Verificació del text refós de la modificació puntual de les normes subsidiàries de planejament de Rubió, per a la delimitació del Polígon d’Actuació Urbanística PAU El Castell de Rubió. Rubió, 13 de juny …

Ple extraordinari a celebrar el dia 18 de juny de 2013 a les 10,30 hores Llegir més

Convocatòria ple extraordinari

Per resolució de l’alcaldia de data 29 d’abril de 2013 ha estat convocada sessió extraordinària de l’Ajuntament Ple a celebrar a la sala de sessions d’aquest ajuntament el dia 2 de maig de 2013 a les 20,30 hores segons el següent

CONVOCATÒRIA PLE EXTRAORDINARI EL 28 GENER 2013

Per resolució de l’alcaldia de data 24 de gener de 2013 ha estat convocada sessió extraordinària de l’Ajuntament Ple a celebrar a la sala de sessions d’aquest ajuntament el dia 28 de gener de 2013 a les 20,30 hores segons el següent.