Notícies

Sant Jordi

Des de l’ajuntament us volem desitjar una feliç diada de Sant Jordi; que regaleu i rebeu moltes roses i molts llibres.   Per si voleu anar fent boca, us deixem un opuscle sobre el Retaule de l’Església de Santa Maria que va editar la Diputació de Barcelona. Poedeu descarregar-vos-el aquí.

ANUNCI

Aquesta alcaldia ha adoptat en data 31 de desembre de 2013, la següent resolució: “I.- APROVAR inicialment la modificació puntual instada per Ecoturisme Cal Tudó, SL i en la seva representació l’arquitecte Antoni Guillamón Zapata, del pla especial urbanístic del catàleg i inventari de les edificacions existents en sòl no urbanitzable, que afecta la fitxa …

ANUNCI Llegir més

ANUNCI

Es fa públic, que l’ajuntament ple de Rubió, en sessió celebrada el 5 de novembre de 2013, adoptà, entre d’altres, i per majoria absoluta del nombre legal de membres de la Corporació, el següent acord: “I. APROVAR inicialment el Reglament del Servei d’Arxiu Municipal de Rubió, segons el text que s’adjunta als presents acords.

ANUNCI

Es fa públic que l’Ajuntament ple de Rubió, en sessió celebrada el 5 de novembre de 2013, adoptà, entre d’altres i per majoria absoluta del nombre legal de membres de la Corporació, el següent acord: “1.- Aprovar inicialment la proposta de modificació puntual de les NN SS de Planejament de Rubió per a la creació …

ANUNCI Llegir més

Ple extraordinari a celebrar el dia 18 de juny de 2013 a les 10,30 hores

Ordre del dia: 1.- Aprovació, si escau, de l’esborray de l’acta de la sessió celebrada el 2 de maig de 2013. 2.- Verificació del text refós de la modificació puntual de les normes subsidiàries de planejament de Rubió, per a la delimitació del Polígon d’Actuació Urbanística PAU El Castell de Rubió. Rubió, 13 de juny …

Ple extraordinari a celebrar el dia 18 de juny de 2013 a les 10,30 hores Llegir més

Convocatòria ple extraordinari

Per resolució de l’alcaldia de data 29 d’abril de 2013 ha estat convocada sessió extraordinària de l’Ajuntament Ple a celebrar a la sala de sessions d’aquest ajuntament el dia 2 de maig de 2013 a les 20,30 hores segons el següent