Convocatòria ple extraordinari el 15 d’octubre de 2019 a les 19:30h

CONVOCATÒRIA
Per resolució de l’alcaldia de data 10 d’octubre de 2019 ha estat convocada sessió extraordinària de l’ajuntament ple a celebrar a la sala de reunions de la casa consistorial el dimarts dia 15 d’octubre de 2019 a les 19:30 hores sota el següent
ORDRE DEL DIA
1.- Aprovació, si escau, de l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària del dia 24 de setembre de 2019.
2.- Aprovació provisional, si escau, de l’expedient 5/2019 de suplement de crèdit del Pressupost Municipal de 2019 per a finançar inversions financerament sostenibles.
3.- Designació mitjançant sorteig dels electors que hauran de configurar la mesa electoral per a les Eleccions Generals del dia 10 de novembre de 2019.
Rubió, 10 d’octubre de 2019.
La secretària,

ple eleccions