CONVOCATÒRIA DE PLE EXTRAORDINARI DIMARTS 27 d’agost A LES 19.30H

CONVOCATÒRIA

Per resolució de l’alcaldia de data 22 d’agost de 2019 ha estat convocada sessió extraordinària de l’ajuntament ple a celebrar a la sala de reunions de la casa consistorial el dimarts 27 d’agost de 2019 a les 19:30 hores sota el següent

ORDRE DEL DIA

1.- Aprovació, si escau, de l’esborrany de l’acta de la sessió extraordinària del dia 9 de juliol de 2019.

2.- Proposta de nomenament de jutge/ssa de pau substitut/a de Rubió.

3.- Proposta d’aprovació inicial, si escau, de l’expedient 3/2019 de crèdit extraordinari del Pressupost Municipal de 2019.

4.- Proposta d’aprovació inicial, si escau, de l’expedient 4/2019 de transferència de crèdit entre partides del Pressupost Municipal de 2019.

Em plau convocar-vos amb la necessària antelació i alhora comunicar-vos que en cas de no poder assistir haureu de notificar-ho amb la suficient antelació a la secretaria de l’ajuntament.

Rubió, 22 d’agost de 2019.

La secretària,

Rosa Ma. Matas Nin.

convocatòria ple 27 agost 2019