CONVOCATÒRIA DE PLE EXTRAORDINARI DImarts 9 de juliol a les 19.30H

CONVOCATÒRIA

Per resolució de l’alcaldia de data 2 de juliol de 2019 ha estat convocada sessió extraordinària de l’ajuntament ple a celebrar a la sala de reunions de la casa consistorial el dimarts 9 de juliol de 2019 a les 19:30 hores sota el següent

ORDRE DEL DIA

1.- Fixació de la periodicitat de les sessions del ple.
2.- Creació i composició de la Comissió Especial de Comptes.
3.- Creació i composició de la Comissió Informativa Permanent del Ple.
4.- Establiment d’indemnitzacions a l’alcaldia i regidors per l’exercici del càrrec.
5.- Nomenament de representants de la corporació en òrgans col·legiats.
6.- Coneixement de les resolucions de l’alcaldia respecte a nomenament de tinent d’alcalde i delegacions conferides.
7.- Donar compte al ple de la constitució de grups municipals.
8.- Aprovació, si escau, del Compte General del Pressupost de 2018.
9.- Aprovació, si escau, d’increment addicional en les retribucions del personal funcionari i laboral de l’ajuntament segons disposa el RDL 24/2018 de mesures urgents en matèria de retribucions del sector públic.

Rubió, 2 de juliol de 2019.

La secretària,

Rosa Ma. Matas Nin.

convocatòria 9-7