Convocatòria de ple extraordinari dimecres 12 de juny a les 19.30h

CONVOCATÒRIA

Per resolució de l’alcaldia de data 7 de juny de 2019 ha estat convocada sessió extraordinària de l’ajuntament ple a celebrar a la sala de reunions de la casa consistorial el dimecres 12 de juny de 2019 a les 19:30 hores sota el següent

ORDRE DEL DIA

1.- Aprovació, si escau, de l’esborrany de l’acta de la sessió extraordinària del dia 29 d’abril de 2019.
2.- Donar compte dels decrets de l’alcaldia, així com ratificació dels que ho requereixin.
3.- Aprovació dels models de declaració de causes d’incompatibilitat i de relació de béns i patrimoni,
4.- Aprovació, si escau, d’ajut directe per a la pavimentació del camí privat de Cal Martí.
5.- Aprovació, si escau, del Programa anual 2019 de desenvolupament del Pla marc de Restauració i Millora Forestal de l’Associació de propietaris forestals Serra de Rubió.
6.- Designació de les dues festes locals per a l’any 2020.
7.- Aprovació, si escau, de contracte previ de compravenda per a l’adquisició de terreny de 207 m2 al darrera del centre recreatiu del Castell de Rubió.
8.- Aprovació de les xifres de població a 1 de gener de 2019.

Acabada la sessió tindrà lloc un segon ple extraordinari d’aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió anterior.

Rubió, 7 de juny de 2019.

La secretària,

Rosa Ma. Matas Nin.