convocatòria sessió extraordinària i urgent de ple el dilluns 29 d’abril de 2019

CONVOCATÒRIA

Per resolució de l’alcaldia de data 26 d’abril de 2019 ha estat convocada sessió extraordinària i urgent de l’ajuntament ple a celebrar a la sala de reunions de la casa consistorial el dilluns 29 d’abril de 2019 a les 19:30 hores sota el següent

ORDRE DEL DIA

1.- Aprovació, si escau, de l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària del dia 2 d’abril de 2019.

2.- Donar compte dels decrets de l’alcaldia, així com  ratificació dels que ho requereixin.

3.- Donar compte del decret d’aprovació de la liquidació del Pressupost de 2018.

4.- Aprovació inicial, si escau, del Pla Especial Urbanístic de Protecció del Patrimoni i Catàleg de béns arquitectònics, històrics i ambientals de Rubió.

5.- Aprovació, si escau, del Compte de Gestió Recaptatòria 2018 lliurat per l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.

6.- Rectificació de l’inventari de béns a 31 de desembre de 2018.

7.- Sorteig per escollir la mesa electoral única per a les Eleccions Locals i al Parlament Europeu del dia 26 de maig  de 2019.

Em plau convocar-vos amb la necessària antelació i alhora comunicar-vos que en cas de no poder assistir haureu de notificar-ho amb la suficient antelació a la secretaria de l’ajuntament.

Rubió, 26 d’abril de 2019.

La secretària,

convocatòria ple extraordinari i urgent 29.04.2019