convocatòria ple ordinari 2.04.2019 a les 19.30h

CONVOCATÒRIA

 Per resolució de l’alcaldia de data 29 de març de 2019 ha estat convocada sessió ordinària de l’ajuntament ple a celebrar a la sala de reunions de la casa consistorial el dimarts dia 2 d’abril de 2019 a les 19:30 hores sota el següent

 ORDRE DEL DIA

1.- Aprovació, si escau, de l’esborrany de l’acta de la sessió extraordinària del dia 26 de febrer de 2019.

2.- Donar compte dels decrets de l’alcaldia, així com  ratificació dels que ho requereixin.

3.- Aprovació inicial de la modificació de crèdit núm. 1/2019 de transferència de crèdit entre partides del Pressupost General de 2019.

4.- Acceptació de la cessió i lliurament de les obres i instal·lacions resultants de l’execució del projecte de portada d’aigües a les masies de Rubió 1ª i 2ª fase i d’afectació condicionada al servei d’abastament d’aigua potable que es presta a través d’aquest ajuntament.

5.- Sorteig per escollir la mesa electoral única per a les Eleccions Generals del dia 28 d’abril de 2019.

6.-Precs i preguntes.

 Rubió, 29 de març de 2019.

 La secretària,

 Rosa Ma. Matas Nin