Publicada la convocatòria d’una plaça de funcionari de carrera

El ple de l’ajuntament de Rubió, en sessió extraordinària celebrada el dia 26 de febrer de 2019 ha aprovat per majoria absoluta del nombre legal de membres de la Corporació, les Bases reguladores del procés selectiu per al nomenament com a funcionari de carrera d’una plaça d’auxiliar administratiu d’intervenció de l’Ajuntament de Rubió, mitjançant concurs
oposició lliure, vacant a la plantilla de personal funcionari d’aquest ajuntament, inclosa a l’oferta pública d’ocupació corresponent a l’any 2018

Consulteu-ne la informació al Tauler d’anuncis, clicant aquí sota.