CONVOCATÒRIA PLE EXTRAORDINARI 26 DE FEBRER DE 2019 A LES 19:30

CONVOCATÒRIA
Per resolució de l’alcaldia de data 22 de febrer de 2019 ha estat convocada sessió extraordinària de l’ajuntament ple a celebrar a la sala de reunions de la casa consistorial el dimarts dia 26 de febrer de 2019 a les 19:30 hores sota el següent
ORDRE DEL DIA
1.- Aprovació, si escau, de l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària del dia 29 de gener de 2019.
2.- Donar compte dels decrets de l’alcaldia, així com ratificació dels que ho requereixin.
3.- Aprovació, si escau, de les bases reguladores del procés selectiu per al nomenament com a funcionari de carrera d’una plaça d’auxiliar administratiu d’intervenció de l’ajuntament de Rubió, mitjançant concurs oposició lliure.
Rubió, 22 de febrer de 2019.
La secretària,
Rosa Ma. Matas Nin.