CONVOCATÒRIA PLE ORDINARI 29 DE GENER DE 2019 A LES 19:30

CONVOCATÒRIA
Per resolució de l’alcaldia de data 23 de gener de 2019 ha estat convocada sessió ordinària de l’ajuntament ple a celebrar a la sala de reunions de la casa consistorial el dimarts dia 29 de gener de 2018 a les 19:30 hores sota el següent
ORDRE DEL DIA
1.- Aprovació, si escau, de l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària del dia 4 de desembre de 2018.
2.- Donar compte dels decrets de l’alcaldia, així com ratificació dels que ho requereixin.
3.- Concessió d’ajuts directes sobre l’Impost de Vehicles de Tracció Mecànica.
4.- Aprovació del Pla i Programa de verificació d’activitats comunicades per a l’any 2019.
5.- Sol·licitud al Consell Comarcal de l’Anoia de cessió de les infraestructures del servei municipal d’aigua corresponent a les fases I i II d’abastament d’aigua al municipi de Rubió.
6.- Ratificació del contracte de promesa de compravenda de part de les parcel·les 93 i 148 del polígon 1 del cadastre de Rubió, subscrit amb la propietat.
7.- Aprovació inicial de l’Ordenança municipal d’ús i defensa de camins de Rubió.
8.- Aprovació de l’augment de retribucions al personal funcionari i laboral de l’ajuntament per a l’any 2019.
9.- Aprovació inicial del Pressupost general d’aquest ajuntament per a l’exercici 2019.
10.- Precs i preguntes.
Rubió, 22 de gener de 2019.
La secretària,