CONVOCATÒRIA PLE EXTRAORDINARI 30 D’OCTUBRE 2018 A LES 19:30H

CONVOCATÒRIA

Per resolució de l’alcaldia de data 26 d’octubre de 2018 ha estat convocada sessió extraordinària de l’ajuntament ple a celebrar a la sala de reunions de la casa consistorial el dimarts dia 30 d’octubre de 2018 a les 19:30 hores sota el següent

ORDRE DEL DIA

1.- Aprovació, si escau, de l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària del dia 18 de setembre de 2018.
2.- Donar compte dels decrets de l’alcaldia del núm. 75 al núm. 92 de 2018 així com ratificació dels que ho requereixin.
3.- Modificació de l’acord adoptat el 7 de juliol de 2015 en relació a la periodicitat de celebració dels plens municipals ordinaris.
4.- Aprovació, si escau, del conveni entre aquest ajuntament i el Consell Comarcal de l’Anoia per a la delegació de les competència en matèria sancionadora de residus.
5.- Proposta de nomenament de secretària substituta del Jutjat de Pau i Registre Civil de Rubió.
6.- Proposta d’establiment d’indemnitzacions a l’alcalde i regidors per assistència als plens municipals.
7.- Aprovació provisional, si escau, de l’expt. 5/2018 de modificació de crèdits del vigent Pressupost Municipal.
8.- Aprovació de les xifres de població a 1 de gener de 2018.

Rubió, 26 d’octubre de 2018.

La secretària,

Rosa Ma. Matas Nin.