CONVOCATÒRIA PLE ORDINARI 18 SETEMBRE 2018 A LES 19:30H

EL PLE ORDINARI DEL MES DE SETEMBRE TINDRÀ LLOC EL DIA 18/09/2018 A LES 19:30 H. AMB EL SEGÜENT ORDRE DEL DIA:

1.- Aprovació, si escau, de l’esborrany de l’acta de la sessió extraordinària  del dia 24 de juliol de 2018.

2.- Donar compte dels decrets de l’alcaldia del núm. 61 al núm. 76 de 2018 així com  ratificació dels que ho requereixin.

3.- Aprovació, si escau, de la nova nomenclatura de les vies municipals de Rubió.

4.- Aprovació, si escau, de l’actualització del Reglament del Servei d’Arxiu Municipal.

5.- Aprovació, si escau, del Compte General del Pressupost d’aquesta Corporació de 2017.

6.- Proposta d’adhesió a la petició efectuada al Parlament de Catalunya per l’Institut Agrícola demanant una moratòria en l’aplicació de l’impost sobre les emissions de diòxid de carboni dels vehicles de tracció mecànica.

7.- Precs i preguntes.

La secretària,

Rosa Maria Matas Nin.