CONVOCATÒRIA PLE EXTRAORDINARI 25 D’ABRIL DE 2018 A LES 19:30 HORES

ORDRE DEL DIA

1.- Aprovació, si escau, de l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària del dia 6 de març de 2018.

2.- Donar compte dels decrets de l’alcaldia del núm. 12 al núm. 27 de 2018.

3.- Ratificar, si escau, les resolucions de l’alcaldia núm. 5 i 11 de 2018.

4.- Proposar, si escau, les dates per a les festes locals de 2019.

5.- Proposar nomenament de secretari/ària del Jutjat de Pau de Rubió.

6.- Aprovació inicial de l’expedient núm. 1/2018 de modificació de crèdits del Pressupost de 2018.

Rubió, 23 d’abril de 20’18.

La secretària,

Rosa Maria Matas Nin.