CONVOCATÒRIA PLE ORDINARI 6 MARÇ 2018 A LES 19:30 HORES

Per resolució de l’alcaldia d’1 de març de 2018 ha estat convocada sessió ordinària del ple pel dia 6 de març de 2018 a les 19:30 hores, amb el següent:

ORDRE DEL DIA 

1.- Aprovació, si escau, de l’esborrany de l’acta de la sessió extraordinària del dia 1 de febrer de 2018.

2.- Donar compte de les resolucions de l’alcaldia de la núm.1 al núm. 11 del 2018, així com ratificació de les resolucions que procedeixin.

3.- Aprovació, si escau, del conveni marc de cooperació i suport als ajuntaments de la comarca relatiu al catàleg de serveis als municipis pel període 2018.

4.- Aprovació, si escau, de l’annex al conveni marc de cooperació als ajuntaments de la comarca relatiu al catàleg de serveis als municipis pel període 2018.

5.- Aprovació, si escau, del conveni entre la Diputació de Barcelona i l’ajuntament de Rubió per a l’execució del projecte global “Vies Blaves Barcelona” (Via Blava Llobregat, Via Blava Anoia, Via Blava Cardener).

6.- Aprovació, si escau, del Compte de Gestió Recaptatòria lliurat per l’ORGT corresponent a l’exercici 2017.

7.- Adhesió, si escau, a la moció en defensa de l’escola catalana i del model d’immersió lingüística.

8.- Adhesió, si escau, a la moció en defensa del sistema públic de pensions proposada per les organitzacions sindicals.

9.- Petició de l’Associació Escola del Bosc per a instal·lar una caseta de fusta a l’entorn de l’edifici de les antigues escoles.

10.- Precs i preguntes.

La secretària,

Rosa Maria Matas Nin.