CONVOCATÒRIA PLE EXTRAORDINARI 1 FEBRER 2018 19:30 H.

ORDRE DEL DIA

1.- Aprovació, si escau, de l’esborrany de l’acta de la sessió extraordinària del dia 22 de novembre de 2017.

2.- Donar compte dels decrets de l’alcaldia del núm. 90 al núm. 102 i ratificar, si escau, les resolucions que així ho requereixin.

3.- Aprovació inicial, si escau, del Pressupost General d’aquesta Corporació per a l’exercici 2018, així com la plantilla de personal i les bases d’execució.

4.- Aprovació, si escau, de la moció en defensa de les institucions de Catalunya i del seus representants electes.

Rubió, 30 de gener de 2018.

La secretària.

Rosa Maria Matas Nin.