CONVOCATÒRIA PLE EXTRAORDINARI 22 DE NOVEMBRE DE 2017

Per resolució de l’alcaldia de data 20 de novembre de 2017 ha estat convocada sessió extraordinària –amb contingut d’ordinària- de l’ajuntament ple a celebrar a la sala de reunions de la casa consistorial el proper dimecres dia 22 de novembre  de 2017 a les 19:30 hores sota el següent

ORDRE DEL DIA

1.- Aprovació, si escau, de l’esborrany de l’acta de la sessió extraordinària  del dia 23 d’octubre de 2017.

2.- Donar compte dels decrets de l’alcaldia del núm. 68 al núm. 89 i ratificar, si escau, les resolucions que així ho requereixin.

3.- Sol·licitar al Departament de Governació i Relacions Institucionals la dissolució de l’agrupació d’entitats locals pel manteniment d’un lloc de treball de secretaria intervenció, formada pels Ajuntaments de Rubió i Veciana.

4.- Aprovació, si escau, de l’expedient de modificació de crèdit núm. 4/2017 finançat amb majors ingressos del Pressupost Municipal de 2017.

5.- Aprovació de les xifres de població a 1 de gener de 2017 segons l’INE.

6.- Sorteig per a l’elecció dels membres que hauran de formar la mesa electoral en les eleccions al Parlament de Catalunya 2017.

7.- Precs i preguntes

Em plau convocar-vos amb la necessària antelació i alhora comunicar-vos que en cas de no poder assistir haureu de notificar-ho amb la suficient antelació a la secretaria de l’ajuntament.

Rubió, 20 de novembre de 2017.

La secretària,

Rosa Ma. Matas Nin.