BASES PER A LA CONTRACTACIO D’UN OFICIAL 2A I D’UN PEÓ EN LA CONVOCATÒRIA DEL PLA D’OCUPACIÓ LOCAL 2017.

1.- OBJECTE DE LA CONVOCATÒRIA

L’objecte d’aquestes bases és regular la convocatòria i la selecció d’un oficial 2a i un peó ambdós de manteniment per ocupar llocs de treball temporal.

La convocatòria es realitza en el marc del “Programa complementari de foment de l’ocupació local 2017” finançat per la Diputació de Barcelona dins el marc del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019.

2.- CONDICIONS DE TREBALL

Categoria: Oficial 2a

Règim de treball: laboral temporal

Jornada de treball: 40 hores setmanals

Durada: 3 mesos

Tasques a realitzar: construcció i treballs associats.

Categoria: Peó de construcció

Règim de treball: laboral temporal

Jornada de treball: 40 hores setmanals

Durada: 3 mesos

Tasques a realitzar: construcció i treballs associats.

3.- REQUISITS DELS ASPIRANTS

Les persones interessades en participar en la convocatòria han de complir els requisits següents tots ells referits a la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds:

Requisits generals:

  1. Tenir nacionalitat espanyola o de qualsevol país de la UE o bé permís de residència.
  2. Haver complert els 45 anys i no excedir de l’edat màxima de jubilació forçosa.
  3. Situació d’atur en demanda d’ocupació inscrit en el SOC
  4. No patir cap malaltia o limitació física o psíquica que impedeixi complir les funcions corresponents als llocs de treball de la convocatòria.
  5. No estar inhabilitats per l’exercici de les funcions públiques per sentència ferma, ni estar separats mitjançant expedient disciplinari del servei de qualsevol administració pública.
  6. Estar en possessió del carnet de conduir B.
  7. Acreditar experiència en el ram de la construcció.
  8. Acreditar coneixements de la comarca i del municipi de Rubió (entrevista personal)

Requisits específics:

4.- PRESENTACIÓ D’INSTÀNCIES

Les persones interessades en participar en la convocatòria hauran de presentar les seves sol·licituds a les oficines municipals entre el 23 i el 29 de març de 2017 en horari de 9 i les 14 hores. Hauran de presentar una instància amb la documentació necessària per acreditar el seu perfil professional, experiència i la seva situació socio-laboral:

1.- Currículum vitae.

2.- Fotocòpia compulsada del DNI (o fotocòpia i original per a la seva compulsa)

3.- Còpia del permís de treball, si s’escau.

4.- Justificants d’inscripció com a demandant de feina al SOC.

5.- Justificants de les experiències laborals relacionades amb l’àmbit d’actuació d’aquest pla d’ocupació.

A les instàncies, les persones interessades hauran de manifestar que reuneixen totes i cadascuna de les condicions que s’estableixen a la base tercera de la convocatòria.

5.- ADMISSIÓ DE LES PERSONES ASPIRANTS

Acabat el termini de presentació de sol·licituds es revisaran els requisits i la documentació aportada. Acte seguit l’alcaldia citarà als aspirants admesos per realitzar una entrevista personal i s’efectuarà la proposta provisional que es publicarà a la web municipal i al tauler d’anuncis de l’ajuntament.

S’establirà un termini de 3 dies per presentar al·legacions o reclamacions passats els quals es formularà la proposta definitiva que també es publicarà a la web municipal i al tauler d’anuncis de l’ajuntament.

En el contracte s’establirà un període de prova d’un mes.

Rubió, 22 de març de 2017.

L’alcalde,

F. Miquel Archela Gil