ORDRE DEL DIA

1.- Aprovació, si escau, de l’esborrany de l’acta de la sessió extraordinària del dia 12 de gener de 2017.

2.- Donar compte de les resolucions de l’alcaldia de la núm.1 al núm. 11 del  2017, així com ratificació de les resolucions que procedeixin.

3.- Aprovació inicial del Pressupost General d’aquesta Corporació, les bases d’execució i la plantilla de personal. per a l’exercici 2017.

4.- Aprovació del Compte de Gestió Recaptatòria de 2016 lliurat per l’Organisme de Gestió Tributària.

5.- Precs i preguntes.