ORDRE DEL DIA

1.- Aprovació, si escau, de l’esborrany de l’acta de la sessió extraordinària del dia 19 de setembre de 2017.

2.- Donar compte de les resolucions de l’alcaldia de la núm. 68 a la núm. 78 del  2017, així com ratificació de les resolucions que procedeixin.

3.- Aprovació, si escau, de la modificació de les Ordenances Fiscals per a l’exercici 2018.

4.- Aprovació inicial, si escau, de la modificació de crèdit núm. 3/2017.

La secretària,

Rosa Maria Matas Nin.