Per resolució de l’alcaldia de data 6 de juny de 2017 ha estat convocada sessió ordinària de l’Ajuntament Ple a celebrar a la sala de sessions d’aquest ajuntament el dia 8 de juny de 2017 a les 19:30 hores  segons el següent

ORDRE DEL DIA

1.- Aprovació, si escau, de l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària del dia 7 de març de 2017.

2.- Donar compte de les resolucions de l’alcaldia de la núm.12  a la núm. 44 del  2017, així com ratificació de les resolucions que procedeixin.

3.- Aprovació si escau del Programa anual 2017 de l’Associació de Propietaris Forestals Serra de Rubió.

4.- Aprovació, si escau, del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Copons i l’Ajuntament de Rubió per a facilitar l’ús de la piscina municipal de Copons als usuaris procedents del municipi de Rubió.

5.- Modificació si escau del conveni subscrit entre l’Associació per a la infància, l’educació, el lleure i el medi natural “L’Escola del Bosc” i l’ajuntament de Rubió.

6.- Aprovació inicial de l’expedient núm. 2/2017 de crèdit extraordinari del Pressupost general de 2017, finançat mitjançant majors ingressos procedents de subvenció de la Diputació de Barcelona.

7.- Precs i preguntes.

Rubió,  6 de juny  de 2017.

La secretària.

Rosa Maria Matas Nin.