ANUNCI

Es fa saber que l’alcalde president d’aquest ajuntament ha resolt en data 30 de juny de 2016 el següent:

I.- APROVAR provisionalment el projecte de llicència d’activitats recreatives d’un establiment destinat a Bar-Restaurant i Sala Polivalent ubicat al nucli urbà del Castell de Rubió redactat per l’enginyer municipal Josep Ticó Ortet.

II.- SOTMETRE el projecte a informació pública per termini de trenta dies mitjançant anunci al BOP a la web municipal www.rubio.cat i al tauler d’anuncis de l’ajuntament, amb el benentès que si durant aquest termini no es presenta cap al·legació, l’acord provisional esdevindrà definitivament aprovat sense necessitat de nou acord.

III.- Aprovat el projecte definitivament, SOL·LICITAR a l’enginyer municipal certificat que acrediti que l’establiment s’ajusta al projecte.”

Rubió, 30 de juny de 2016.

L’alcalde,

F. Miquel Archela Gil