ORDRE DEL DIA

1.- Aprovació, si escau, de l’esborrany de l’acta de la sessió extraordinària del dia 12 d’abril de 2016.

2.- Donar compte de les resolucions de l’alcaldia des de la núm. 27 a la núm. 37 de 2016.

3.- Proposta d’adhesió a l’Associació de Micropobles de Catalunya.

4.- Donar compte de la resolució de l’alcaldia d’aprovació de la liquidació del Pressupost de 2015.

5.- Aprovació de les xifres de població a 1 de gener de 2016.

6.- Sorteig dels membres de la mesa electoral per a les Eleccions Generals del 26 de juny de 2016.

7.- Precs i preguntes.

Rubió, 27 de maig de 2016.