Per resolució de l'alcaldia de data 7 d'abril de 2016, es convoca sessió extraordinària de l'ajuntament ple pel dia 12 d'abril de 2016 a les 20:00 hores amb el següent ordre del dia:

1.- Aprovació, si escau, de l’esborrany de l’acta de la sessió extraordinària del dia 9 de febrer de 2016.

2.- Donar compte de les resolucions de l’alcaldia des de la núm. 78 a la núm. 100 de 2015 i de la núm. 1 a la núm. 26 de 2016.

3.- Aprovació, si escau, del Programa anual 2016 de l’Associació de Propietaris Serra de Rubió.

4.- Aprovació, si escau del Pressupost General de l’Ajuntament de Rubió, de la plantilla de personal i de les bases d’execució per a l’exercici 2016.

5.- Donar compte dels futurs canvis en el servei de recollida de residus al municipi per part del Consell Comarcal de l’Anoia i adopció d’acords si escau.

6.- Precs i preguntes.

Rubió, 7 d'abril de 2016.

La secretària.

Rosa Maria Matas NIn.