6.- Aprovació, si escau, de l’abonament als empleats municipals de la tercera i quarta part de la paga extra de desembre de 2012.

CONVOCATÒRIA.

Per resolució de l’alcaldia de data 4 de febrer de 2016 ha estat convocada sessió extraordinària de l’Ajuntament Ple a celebrar a la sala de sessions d’aquest ajuntament el dia 9 de febrer de 2016 a les 19:30 hores  segons el següent

ORDRE DEL DIA

1.- Aprovació, si escau, de l’esborrany de l’acta de la sessió extraordinària del dia 24 de novembre de 2015.

2.- Aprovació, si escau, de l’actualització anual de l’inventari de béns patrimonials municipals a data    31 de desembre de 2015.

3.- Aprovació, si escau, de les xifres de població a data 1 de gener de 2015.

4.- Aprovació, si escau, de l’addenda al programa anual 2015 que desenvolupa el pla marc de restauració i millora forestal de l’Associació de propietaris forestals Serra de Rubió.

5.- Aprovació, si escau, de la concessió d’ajuts directes als veïns i veïnes empadronats a Rubió inclosos al padró de vehicles de tracció mecànica 2015.

6.- Aprovació, si escau, de l'abonament als empleats municipals de la tercera i quarta part de la paga extra de desembre de 2012.

 

Rubió,  4 de febrer de 2016.

La secretària,

 

Rosa Maria Matas Nin.